logo ue

 

Firma SLC-Automation Sp. z o.o. 

w dniu 16.10.2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem: 

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw,  

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 
2 006 858,16 PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 
1 142 114,40 PLN 

 

 

Krótki opis projektu: 

Celem projektu jest wdrożenie do działalności firmy wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę. Spowoduje to wzrost konkurencyjności firmy na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym, poprzez zaoferowanie klientom innowacyjnego produktu w postaci automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC. Realizacja projektu pozwoli na urozmaicenie asortymentu oferowanego przez firmę. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. 

Cel projektu jest zgodny z celem nr 3 "Zwiększone zastosowanie innowacji w MSP" 3 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zamierza zwiększyć zatrudnienie w firmie o dwa pełne etaty. Projekt jest zgodny również z głównym celem Działania 3.7, tj. przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know-how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa.  Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wdrożenie wyników prac badawczych. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Fundusze unijne