Firma SLC-Automation Sp. z o.o.
w dniu 24.04.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 3.7, współfinansowanego ze środków europejskichCałkowita wartość projektu wynosi:
1 745 178,62 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
993 191,05 PLNKrótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych, przeprowadzonych w 2016 roku przez wnioskodawcę. Wdrożenie wyników prac B+R umożliwi wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci paletyzera do centrów obróbczych CNC. Wsparcie w postaci dofinansowania pozwoli na zakup niezbędnych zasobów (parku maszynowego, oprogramowania) umożliwiających wyprowadzenie nowego produktu. Dofinansowanie zwiększy konkurencyjność spółki SLC Automation na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym, pozwoli to na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych, osiągnięcie lepszych wyników ze sprzedaży i finansowych jednostki, oraz dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie innowacji

produktowej w skali międzynarodowej w postaci manipulatora. Cele projektu wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" oraz w cele Działania 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP". Zgodność projektu z celami 3 Osi Priorytetowej wynika z dążenia do wzrostu konkurencyjności wnioskodawcy. Ponadto projekt jest zgodny z celami szczegółowymi tej osi priorytetowej tj.

1. Realizacja projektu zagwarantuje lepsze warunki do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa - spółki SLC Automation.

2. Poprzez wprowadzenie innowacji produktowej na rynki zagraniczne nastąpi zwiększenie handlu zagranicznego.

3. Realizacja głównego celu projektu - wdrożenia prac badawczo-rozwojowych co pozwala na zastosowanie innowacji produktowej w spółce SLC Automation, która należy do sektora MŚP.

Cele projektu w pełni wpisują się również w cele szczegółowe działania 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP. Wsparcie spółki SLC Automation pozwoli na przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania oraz pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa (wdrażanie prac B+R, wprowadzenie innowacji produktowej na rynek, wzrost konkurencyjności, osiąganie lepszych wyników ze sprzedaży oraz finansowych). Innowacja produktowa w postaci paletyzera do centrów obróbczych CNC wpisuje się w obszar inteligentnej specjalizacji, wymienionej w Szczegółowym opisie KIS 17: Automatyzacja i Robotyka Procesów Technologicznych - Maszyny i Urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy, podpunkt 3: Manipulatory i chwytaki. Paletyzer mający charakter manipulatora ma za zadanie zautomatyzować proces technologiczny w centrach obróbczych CNC.

Data publikacji : 20.06.2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.